Get Adobe Flash player
Pozrite si záverečný účet obce za rok 2019 v sekcii Obecné informácie. V sekcii Predaj obecného majetku – Predaj pozemkov v lokalite IBV Peklo II je zverejnený zámer predaja pozemkov v lokalite IBV Peklo II, spôsob predkladania žiadosti o kúpu pozemku, formulár žiadosti o kúpu pozemkov a návrh kúpnej zmluvy.

Zverejnenie zámeru predaja majetku obce

Užívateľské hodnotenie: / 0
SlabéDobré 

 

Zverejnenie zámeru predaja nehnuteľného majetku obce Petrova Ves, na ktorý sa vzťahuje prípad hodný osobitného zreteľa

 

Obec  Petrova Ves  na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva v Petrovej Vsi č. 22/2016 v súlade s § 9 a odst.8 písm. e zákona č. 138/1991/ Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer predať obecný nehnuteľný majetok a to:

parcela registra  CKN  č. 3437 zastavané plochy a nádvoria vo výmere  227 m2 na základe osobitného zreteľa v súlade s § 9a odst. 8 písm. e. zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov v k.ú. Petrova Ves.

 

Budúcim nadobúdateľom predmetnej nehnuteľnosti má byť :

 

Jaroslav Kralovič   bytom  Petrova Ves 116.

 

Zdôvodnenie prípadu hodného osobitného zreteľa:

Obec Petrova Ves uplatnila prípad hodný osobitného zreteľa na predmetnú nehnuteľnosť z dôvodu, že  prispeje k vysporiadaniu majetku a jeho účelnejšiemu využívaniu.  Žiadateľ je vlastníkom rodinného domu parc. č. 3436,  nádvoria  parc. č. 3438. Medzi nimi sa nachádza parc. č. 3437 vo vlastníctve obce, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť nádvoria. Celé nádvorie kupujúci užíva v dobrej viere, že táto časť je v jeho vlastníctve. Nádvorie užíva rodina Kralovičová od nepamäti. Kupujúci nie je fyzickou osobou podľa § 9a, ods. 6 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

 

Zámer predať predmetnú nehnuteľnosť je zverejnený:

 

- na úradnej tabuli obce Petrova Ves odo dňa 19.04.2016

- na internetovej stránke obce www.petrovaves.sk odo dňa 19.04.2016 


 

Iba registrovaní majú povolenie pridávať komentáre